Spomienková slávnosť 15. marec 2017, Nám. Gen. Klapku, Komárno